BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

Som autoriseret psykolog er jeg forpligtiget til at føre journal. Jeg fører korte journaler med kun det mest nødvendige fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling. 

Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.
Jeg kan give relevante oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det. Det kan fx være hvis nogen (fx Sygeforsikringen Danmark, andre forsikringsselskaber, kommunen) betaler dine samtaler helt eller delvist. 

Din journal bliver opbevaret elektronisk og beskyttet i to eksemplarer i 5år, hvorefter den bliver tilintetgjort. Du har ret til at blive glemt. lige som du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Man må ikke slette i en journal, men hvis der er noget som er forkert, kan vi tilføje en rettelse.

Jeg har pligt til at bryde min tavshedspligt, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til skade. Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling. 

Hvis du er utilfreds med, hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet. 

 

Privatlivspolitik: Love og regler

Om journaler:
Autorisationslovens kapitel 6, og Journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). 

Om samtykke til registrering af data:
Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7]. 

Om pligt til at underrette om fare Sundhedsloven paragraf 41. 

Om skærpet underretningspligt, når det gælder børn og unges trivsel: Serviceloven paragraf 153. 

Om at klage over min behandling af dine oplysninger:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. www.datatilsynet.dk